Sigorta Tahkimde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Belirlenen Usul Ve Esasların Yürütmesi Durduruldu

banner124

Sigorta Tahkimde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Belirlenen Usul Ve Esasların Yürütmesi Durduruldu
banner92

Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Usul ve Esasların 4. maddesinin 3. fıkrası olan: “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fikradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik listesine kaydedilemez.” hükmü ile 5. maddesinin 1. fıkrası olan: “(1) Aşağıdaki konularda bilirkişi atanacak kişilerin; a) Sürekli sakatlık/destekten yoksun kalma tazminatları: Aktüer veya yardımcı aktüer ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde aktüerya konusunda görev yapan öğretim elemanı, b) Değer kaybı: Kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperi, c) Yangın ve doğal afetler ile mühendislik sigortaları: İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperi, meslek odasına kayıtlı mühendis veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, d) Sağlık/hastalık: Devlete ait kurumlarda veya üniversite hastanelerinde görev yapan doktor, e) Devlet destekli tarım sigortaları: İlgili alanda ruhsat sahibi Tarım Sigortaları Havuzu eksperi, olması gerekir.” düzenlemelerin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Danıştay’da açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 14.09.2017 gün ve 2017/896 YD İtiraz No’lu kararı ile, yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Danıştay 10. Dairesinin 31.05.2017 gün ve 2016/13780 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına itirazımızın kabulü üzerine alınan kararda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca sigortacılıkta tahkime ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi, ayrıca kamu tüzel kişiliklerinin yetki ve görev alanına ait hükümleri düzenleyen ve kamuyu ilgilendiren bu yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanması gerekirken, amaç, kapsam ve düzenleme alanı gözetilerek yapılan belirlemede davalı Hazine Müsteşarlığının yetkisi bulunmadığı gerekçe olarak bildirildi.

Kararı görmek için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2018, 23:49
YORUM EKLE
banner71
SIRADAKİ HABER

banner56

banner62

banner81

banner121

banner63

banner64

banner78

banner120